European Ceramics

Scalloped Tin Glazed Plate

Scalloped Tin Glazed Plate

price : $650

Deruta Footed Dish

Deruta Footed Dish

price : $1,200

Hispano-Moresque Basin

Hispano-Moresque Basin

price : $3,500

Bayreuth Red Stoneware Teapot

Bayreuth Red Stoneware Teapot

price : $7,500

Pot de Crèmes

Pot de Crèmes

price : $1,900

Scalloped Faience Dish

Scalloped Faience Dish

price : $950

Faience Dish

Faience Dish

price : $1,200

Faience Dish

Faience Dish

price : $1,500

Dutch Tile Picture

Dutch Tile Picture

price : $1,200

Raeren Stoneware Krug

Raeren Stoneware Krug

Large Faience Drug Jar

Large Faience Drug Jar

GO TO TOP